Головна Література Василь Симоненко
 

Пошук по сайту

От партнёров

Вивчаємо англійська мова з методичним порталом.

Замовити роботу

Замовити роботу

Это интересно

 

Сейчас 158 гостей онлайн

ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО

Біографія

(1935 -1963)
Псевдонiми 
В. Щербань, С. Василенко, Симон

.

 


ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО
 

Василь Симоненко народився в с Бiïвцi Лубенського р-ну на Полтавщинi 8 сiчня 
1935 р. Рiс без батька, мати працювала в колгоспi. Протягом 1942
1952 pp. майбутнiй поет навчався в школi: 4 класи 
у Бiïвцях (1942
1946), решта 
у сусiднiх селах Єнькiвцях (1946
1947) i Тарандинцях (1947
1952). У 1952 р. закiнчив iз золотою медаллю середню школу в Тарандинцях, 
вступив на факультет журналiстики Киïвського унiверситету iменi Т. Шевченка. 
Брав участь у лiтературнiй студiï iменi Василя Чумака (СIЧ).

У 1957
1960 рр. працював у газетi "Черкаська правда", потiм, у 1960
1963 pp.,
у газетi "Молодь Черкащини", власним кореспондентом "Робiтничоï газети", а також займався лiтературною творчiстю.
1962 р. Василь Симоненко став членом СПУ. Вiн планував вступати до аспiрантури Iнституту лiтератури АН УРСР, вийшла єдина його прижиттєва збiрка "Тиша i грiм".

У серединi 1962р. поета жорстоко побили працiвники мiлiцiï залiзничноï станцiï iм. Т. Шевченка (м. Смiла). У зв'язку з тим, що влада всiляко 
боролась з Василем Симоненком, можна зробити висновок, що це побиття не було випадковим.
13-го грудня 1963р. поет помер у черкаськiй лiкарнi (за офiцiйною версiєю, вiд раку), похований у Черкасах.
У 1964р. вийшла посмертна збiрка "Земне тяжiння" (книгу було висунуто на здобуття Державноï премiï УРСР iм. Т.Г. Шевченка 1965р. (посмертно), але 
лауреатом того року став М. Бажан). Минуло 15 рокiв офiцiйного забуття поета i у 1981 р. з'явилася книга вибраного "Лебедi материнства" з передмовою Олеся 
Гончара.
Василевi Симоненковi посмертно присуджено Державну премiю Украïни iменi Т. Шевченка, у 1995 р.
Навколо причин смертi В. Симоненка ходило чимало чуток. Пiзнiше В. Онойко згадував, що пiсля звiстки про затримання Симоненка за ним дозволили приïхати тiльки пiсля того, як у справу втрутився секретар Смiлянського мiськкому партiï. Коли Василь "сiв на переднє сидiння поруч з шофером, повернувся до нас i закотив рукава сорочки:Ось, подивiться...
Ми жахнулись: всi руки були в синцях.
А на тiлi, здається, нiяких слiдiв. Хоча били. Чим били, не знаю. Якiсь товстi палицi, шкiрянi i з пiском, чи що. Обробили професiйно. I цiлили не по м'якому мiсцю, а по спинi, попереку. [...] Коли везли туди (до камери), погрожували: ну, почекай, ти ще будеш проситися, на колiнах повзатимеш". Проте офiцiйною версiєю смертi 28-рiчного поета так i залишилось повiдомлення про рак.
Протягом короткого життя В. Симоненко написав поезiï, провiдною темою яких є любов до рiдноï землi, вiдповiдальнiсть за ïï долю, новели, 
пробував створити кiносценарiй зi студентського життя, став автором численних статей, театральних i лiтературних рецензiй, створив три казки для дiтей i дорослих: "Цар Плаксiй i Лоскотон", "Подорож в краïну Навпаки", "Казка про Дурила". У виданих одразу по ïх написаннi двох вiршованих казках для дiтей iдеологiчнi наглядачi не побачили "крамоли", хоч i "Цар Плаксiй та Лоскотон", i "Подорож у Краïну Навпаки" теж можна розглядати як своєрiдно адаптовану для дитячого сприйняття варiацiю "антидеспотичноï" теми.
Протягом п'ятнадцяти рокiв забороняли видання творiв В. Симоненка: пiдготовлене видавництвом "Молодь" "Вибране" поета "розсипали й по-живому шматували". Нарештi з горем та iнквiзиторським редагуванням 1981 р. вийшли його "Лебедi материнства". 
Твори Симоненка не друкувалися, а академiк Шамота все одно застерiгав: "Чимало в його доробку було незрiлого, iдейно нечiткого, не раз поет припускався перебiльшеного чи спотвореного вияву нацiональних почуттiв... Пiдносити творчiсть Симоненка як взiрець для лiтературноï молодi, мiряти Симоненком iнших поетiв, видавати його за приклад мужностi це треба рiшуче вiдкинути".

ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО

Проте не жовч i ненависть народжують поета. Поета народжують гнiв i любов. Гнiв i любов народили Василя Симоненка. Великий, праведний гнiв проти приниження людини, знищення ïï людськоï гiдностi. Тому, можливо, центральною в творчостi поета вважається патрiотична тема  любовi до Украïни, ïï безталанного народу (i в цьому пряме продовження шевченкiвських традицiй), поєднана з iдеєю самоцiнностi, неповторностi людського "я". Сонет "Я" написано 1955р., задовго до вiдомого однойменного вiрша "Я": "Ми не безлiч стандартних "я", А безлiч всесвiтiв рiзних".

Тодi ж, у студентськi роки, буквально напередоднi офiцiйного "розвiнчання культу особи", з'явився ще один сонет "Поет" (3.2.1956, опублiкований тiльки 1988р.), де є й такi промовистi рядки:
"Не пiддавшись зарiбку легкому, Я не прислужував нiколи i нiкому".
А поетичнi шедеври "Ти знаєш, що ти людина...", "Де зараз ви, кати мого народу?..", "Украïнi", "Задивляюсь у твоï зiницi..." (рукописна назва "Украïнi"), "О земле з переораним чолом...", "Земле рiдна! Мозок мiй свiтлiє..." 
Ї нiби фрагменти однiєï виболеноïдуми про долю народу, синiвську вiдданiсть йому, готовнiсть до самопожертви задля його визволення й розквiту. Не дивно, що саме цi вiршi зазнали найбiльших цензурних та редакторських втручань (а часом  i авторських пом'якшень). Написанi з позицiй морального максималiзму, твори В. Симоненка не могли бути надрукованi навiть у перiод "хрущовськоï вiдлиги". 
Повiсть "Огуда", вiдома в рiзних варiантах (частина ïï публiкувалася i як оповiдання), художньо пiдтверджує, що психологiчно (як i фiзично) В. Симоненко зазнавав пильноï уваги охоронцiв режиму. Пiсля його смертi незавершеним лишився кiносценарiй "Бенкет небiжчикiв". Проза В. Симоненка, своєрiдна й багатообiцяюча, є прямою попередницею новелiстики Григора Тютюнника, вона заслуговує на почесне мiсце в контекстi розвитку епiчного свiтовiдображення свого часу. У дитячiй, на перший погляд, казцi "Цар Плаксiй та Лоскотон" розповiдається про красиву краïну з трагiчною назвою "Сльозолий",  якою править цар Плаксiй, якому радiсть приносили тiльки людськi сльози:
Хто смiявсь

Ї вони хапали I нагайками шмагали.Так що в царствi тому скрiзь Вистачало плачу й слiз. .
Але, як i в будь-якiй казцi, злий цар боïться за трон i свою владу, тому що вiдчуває себе безпорадним перед силами добра. Так i тут, Плаксiй боïться i ненавидить Лоскотона за те, щоВiн приходив кожний вечiр 
Хай чи дощ iде, чи снiг 
До голодноï малечi I усiм приносив смiх.
Довго цар мрiяв спiймати й покарати Лоскотона, аж нарештi пiдступний капiтан Макака схопив захисника знедолених, коли той мiцно спав. Лоскотона кидають за грати. Але поки царськi пiдлеглi святкували весiлля капiтана Макаки з дочкою царя, батраки й робiтники врятували свого захисника Лоскотона. З'явившись у царському палацi, Лоскотон залоскочує царя на смерть, виганяє його дочок i синiв за межi царства.
Так веселий Лоскотон Розвалив поганський трон. Сам же вiн живе й понинi, Дiтямносить щирий смiх В розмальованiй торбинi, В пальцях лагiдних своïх.
Отже, як i будь-яка казка, оповiдь завершується перемогою добра над злом. Але незвичайнiсть цього твору полягає в тому, що казка В. Симоненка "Цар Плаксiй та Лоскотон" насправдi критикує тоталiтарний лад у державi, а значить, зважаючи на час написання твору i на характер усiєï творчостi поета, дає право стверджувати, що красива краïна, де ллються сльози, Украïна. А оптимiстичний фiнал казки дає надiю, що колись i ця краïна також стане щасливою.

ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО
ОСНОВНI ТВОРИ:


Казки "Цар Плаксiй та Лоскотон", "Казка про Дурила", "Подорож в Краïну 
Навпаки", збiрки поезiй "Тиша i гром", "Земне тяжiння", "Лебедi материнства", 
збiрка оповiдань i новел "Вино з троянд".

 
додати

Комментарии 

 
0 #158 Dadezssoymn 2018-07-21 14:34 Дайте возможность самому себе избавиться от житейских проблем, испробуйте волнующее блаженство и жгущую страсть. Подарите себе чудный вечер/незабываемую ночь с путнаой

http://elytnyeprostitutkivchelyabinske.ru
http://opytnyeprostitutkivpermi.ru/viktoriya-13
http://elytnye-prostitutki-novosibirska-sex.ru/svetlana-3

Подбирай свободных девицпо вызову с удобной фильтрацией
Номера страстных индивидуалок с красивой внешностью
Выбирай желанных девицпо вызову с удобными фильтрами

Смотри страстных индивидуалок с необычной внешностью
Номера горячих девицпо вызову с удобными фильтрами
Выбирай страстных девицпо вызову с удобными фильтрами

u6c52v!hUuS
Цитировать
 
 
0 #157 MintsGlync 2018-07-21 10:31 Самые горячие путаны готовы делиться телом. На любой вкус у нас представлено множество анкет сексуальных, молодых и красивых девушек.

Находи местных индивидуалок с необычной внешностью
Закажи желанных девицпо вызову с хорошей фильтрацией
Находи безотказных индивидуалок с близостью от метро

Подбирай качественных девицпо вызову с жгучей внешностью
Смотри необычных девицпо вызову с удобной фильтрацией
Фото безотказных проституток с расширенным поиском

pG99!udpq7T
Цитировать
 
 
0 #156 MaxwellFliff 2018-07-18 21:46 Доброго времени суток хочу вам предложить посетить сайт с кслассными фотоприколами, смотрите 3д принтер сделал невозможное http://allsearch.com.ua/3d-printer-dozvoliv-zrobiti-nemozhlive-4-foto/, тут много прикольного. Цитировать
 
 
0 #155 Galinamum 2018-07-17 12:59 Привет, многих интересует вопрос как: где взять займ на карту 100000. Тут нашел - https://zaimu.website/post=15722 - точно займы онлайн кредит https://Zaimu.website/sitemap6.xml Цитировать
 
 
0 #154 Galinamum 2018-07-17 12:30 Халлоу, какие вопросы могут интересовать девушку: взять займ на карту очень срочно. Тут нашел - https://zaimu.website/post=15742 - точно воронеж кредит онлайн https://Zaimu.website/sitemap13.xml Цитировать
 
 
0 #153 Svetamem 2018-07-08 12:16 Когда кому-то по быстрому нужны деньги до получки, есть возможность сделать заявку в микрофинансовую организацию для получения кредитных денег на карточку.

На нынешний день в России очень популярны займы на карту банка, если кого-либо заинтересовал данный вопрос перейдите на site для того чтобы больше узнать информации по интернет кредитам.

Тут www.mikrozaim.site каждый может выбрать выгодные условия и отослать прошение не выходя из дома - все оформляется online. На сайте опубликованы правильные банковские организации и МФО, которые одобряют заявки в 87-89 процентах случаев.

На портале www.mikrozaim.site Вы найдете большое количество МФО, которые выдают быстрые займы. Каждый имеет возможность оформить кредит в размере 15 000 рублей на месяц пользования.
Цитировать
 
 
0 #152 Svetamem 2018-07-04 05:18 Когда кому-либо быстро потребовались гроши до пенсии, каждый может отправить письмо в микрофинансовую организацию для получения кредитных денег на карту Мастер Кард.

На сегодняшний момент на российском рынке значительно модны займы на банковскую карту, если вас заинтересовало предложение перейдите на site для того чтобы узнать полезной информации по микрокредитам.

Тут www.mikrozaim.site можешь подобрать подходящие условия и отослать запрос никуда не выходя - все можно сделать online. На сайте опубликованы правильные МФО, подтверждают запросы на деньги в долг в 84-87 процентах запросов.

На сайте www.mikrozaim.site размещено громадное количество кредитных фирм, которые обеспечивают срочные займы. Каждый имеет возможность оформить микрозайм на сумму 16 000 рублей на месяц пользования.
Цитировать
 
 
0 #151 Svetamem 2018-07-03 10:48 www.Mikrozaim.site kredit zajm na kartu

#НеСвятыеФоллов ятВсех
Цитировать
 
 
0 #150 Svetamem 2018-06-17 08:31 Пожалуйста вспомните, то в прошлый раз, общались с Вами о кредитной истории и для многих, вероятно, такие условия нравятся, но торопиться не нужно, пока нету иформации по максимальному количеству банковских организаций и их возможности. На mikrozaim.site есть займ на карту без отказа  

Одним из преимуществ этого сайта можем определить, что выдают кредиты они на любые покупки, а также не нужно много документов.

все займы онлайн на карту срочно без отказа mikrozaim.site займ на карту срочно без отказа все на одном сайте.

#СборнаяРоссии
Цитировать
 
 
0 #149 Svetamem 2018-06-10 15:02 Mikrozaim.site срочный займ на карту круглосуточно . примечательно, что средства на банковскую карту могут переводиться не обязательно банковскими структурами, но и микрокредитными структурами. Чтобы получить кредитные деньги, Нужна карта Мастеркард или Виза. Важно понимать, что карточка может быть банков . Возраст получателя кредита - от 18 лет. Само собой - нужно быть гражданином Украины. Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить